Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 1295/KH-UBND

Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2022

17/06/2022