Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 09/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 15/HĐPHPBGDPL

Về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

Công văn 1652/STP-NV2

Về việc phối hợp truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

07/10/2022

07/10/2022

Công văn 1613/STP-NV2

Về việc gợi ý khẩu hiệu truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2022

03/10/2022

03/10/2022

Công văn 1656/STP-PBGDPL

Về việc hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2021

15/10/2021

15/10/2021

Công văn 13/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

06/08/2021

06/08/2021

Công văn 1583/STP-PBGDPL

Về việc hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2020

30/10/2020

30/10/2020

Kế hoạch 3466/KH-UBND

Triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/10/2013

09/10/2013