Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 857/STP-NV2

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/05/2022

31/5/2022

Giấy mời 454/GM-VP

Tham dự “Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”

12/12/2020

12/12/2020

Công văn 2259/UBND-NC

V/v thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

05/11/2020

05/11/2020

Công văn 3624-CV/TU

Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

24/08/2020

24/08/2020