Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1564/STP-NV2

Về việc rà soát, kiện toàn và triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

17/08/2023

17/08/2023

Công văn 646/STP-NV2

Về việc phối hợp báo cáo đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh

24/04/2023

24/04/2023

Quyết định 209/QĐ-UBND

Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

26/04/2022

26/04/2022

Quyết định 210/QĐ-UBND

Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

26/04/2022

26/04/2022