Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2237/STP-NV2

Về việc hướng dẫn triển khai các Tiêu chí/Chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/12/2022

26/12/2022

Công văn 1221/STP-NV2

V/v phối hợp triệu tập đại biểu tham dự tập huấn về đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/07/2022

22/07/2022

Công văn 1138/STP-NV2

Về việc hướng dẫn triển khai các nội dung do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/07/2022

11/07/2022

Công văn 1918/BTP-TGPL

Về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

10/06/2022

10/06/2022

Kế hoạch 36/KH-STP

Triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/05/2022

20/05/2022

Công văn 530/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn triển khai “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/04/2022

06/04/2022

Kế hoạch 584/KH-UBND

Triển khai thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/03/2022

28/03/2022

Công văn 232/STP-PBGDPL

Về việc cung cấp thông tin, danh sách xã, phường, thị trấn đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

18/02/2022

18/02/2022

Công văn 183/STP-PBGDPL

Về việc cung cấp thông tin, số liệu, kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và triển khai các quy định mới trong năm 2022

09/02/2022

09/02/2022

Công văn 2062/STP-PBGDPL

Về việc rà soát kết quả thực hiện, mức độ đạt Chỉ tiêu (18.5 - NTM và 18.3 - NTMNC) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh - năm 2021

13/12/2021

13/12/2021

Thông tư 09/2021/TT-BTP

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

15/11/2021

01/01/2022

Công văn 1829/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021

09/11/2021

09/11/2021

Công văn 1459/STP-PBGDPL

V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

20/09/2021

20/9/2021

Quyết định 25/2021/QĐ-TTg

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

22/07/2021

01/01/2022

Công văn 777 /STP-PBGDPL

V/v rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện Chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” đối với xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới năm 2021

20/05/2021

20/5/2021

Công văn 324/STP-PBGDPL

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

09/03/2021

09/3/2021

Công văn 495/STP-PBGDPL

V/v thông tin số lượng, danh sách, kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/03/2020

31/03/2020

Công văn 206/STP-PBGDPL

V/v triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và rà soát kết quả đánh giá, công nhận (năm 2019) trên địa bàn tỉnh

14/02/2020

14/02/2020

Công văn 1500/STP-PBGDPL

V/v hướng dẫn công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/11/2019

12/11/2019

Kế hoạch 25/KH-STP

Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

14/06/2019

14/06/2019